Reklamačný poriadok

spoločnosti Praclík s.r.o., Za kasárňou 16, 831 03 Bratislava

1. Zodpovednosť za vady predanej veci

1.1 Spoločnosť Praclík s.r.o. (ďalej len ako „predávajúci“) zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri preberaní kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu, predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dohodnutá predajná cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe (záruka).

1.2 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na veci kúpené v prevádzkach spoločnosti Praclík s.r.o.

2. Záručná doba
2.1 Dĺžka záručnej doby

2.1.1 Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci , jej obale alebo návode k nej pripojenom  vyznačená lehota na po užitie veci, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

2.1.2 Pri veciach, ktoré sú určené na to , aby sa používali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

2.1.3 Vyhlásením v záručnom  liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonom ustanovenej záruky. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

2.2 Začiatok plynutia záručnej doby

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

3. Vady predanej veci
3.1 Odstrániteľné vady

3.1.1 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne , včas a riadne odstránená. Predávajúcu je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmena súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3.2 Neodstrániteľné vady

3.2.1 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chýb, kupujúci má právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

3.2.2 Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

3.2.3 Ak vec predávaná za nižšiu cenu má vadu , za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na veci právo na primeranú zľavu.

4. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

4.1 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená (t.j. predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke).

Pri reklamovaní chyby veci je kupujúci povinný predložiť doklad o nákupe (t.j. pokladničný blok), záručný list k predanej veci vydaný), v opačnom prípade nie je predávajúci  povinný reklamáciu prijať. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.

Ak je  na záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený  na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený  na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

4.2 Predávajúci alebo ním poverený  zamestnanec  je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 30 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie  nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, akoby išlo o vady, ktorú chel odstrániť. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do troch pracovných dní, výrobok zaslať na vlastné náklady na odborné posúdenie.

4.3 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplynutia reklamácie (dokument „Zákaznícka reklamácia“). Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom , kedy právo  zo zodpovednosti za vady uplatnil a ojej vybavenia.

4.4 Doba uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po  skončení opravy bol povinný prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo ako aj o vykonaní opravy a dobe jej trvania.

4.5 Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k zmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

5. Zánik zodpovednosti za vady

5.1 Práva a zodpovednosti za vady, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

5.2 Právo zo zodpovednosti za vady na veciach,ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

Skutočnosti týkajúce sa reklamácie potravín zaznamená vedúci prevádzky / zástupca vedúceho prevádzky alebo ním poverená osoba do formulára „Zkaznícka reklamácia“

V Bratislave dňa: 01.03.2017

Schválil: Ladislav Rabay, konateľ